Top

پس از سینه مادر می توان شیشه شیر را مهمترین ابزار تغذیه ای نوزاد برشمرد که نیاز به استریل و شستشوی مرتب دارد . با برس و دستگاه های استریل شیشه شیر philips avent این مهم بخوبی سامان می یابد


  • 1